khấu hao máy móc và thiết bị khai thác

Khung thời gian khấu hao các loại tài sản cố định mới nhất

64  · Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B - Máy

Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019

 · 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 …

chi phí khấu hao cho máy móc và phân xưởng | Diễn đàn ...

2011-6-27 · các bác giải đáp giúp em vấn đề này với. công ty em có máy móc thi công có nhà cửa vật kiến trúc và thiết bị quản lý Khi tính khấu hao, các thiết bị phục vụ cho văn phòng thì em cho vào tài khoản 6424 Con khấu hao máy móc phục vụ cho khat thác sản xuất em cho vào TK 6234, còn khấu hao nhà...

Khung thời gian khấu hao Tài sản cố định mới nhất hiện nay

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 …

Khung thời gian khấu hao Tài sản cố định mới nhất

Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực …

Khấu hao tài sản là gì? và cách thanh lý tài sản cố định

2021-9-25 · 16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình 3 15 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí 7 10 20. Máy móc, thiết bị dùng

Việc trích khấu hao TSCĐ có quy định khung thời gian …

2021-8-24 · 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 22. Cần 10

THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

2015-2-6 · Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị …

Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định mới ...

Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B - Máy

Khấu hao máy, thiết bị

2021-7-23 · 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hóa dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 22. Cần 10

Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định (TSCĐ)

Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B - Máy 1.

Khấu hao tài sản cố định là gì? Cách tính khấu hao TSCĐ

2021-6-3 · Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, nhiệt điện, thủy điện, phong điện, hỗn hợp khí 7 20 3. Máy biến áp & thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc và thiết bị …

KHUNG TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ MỚI NHẤT 2020

64  · 2020-8-13 · Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy …

Khung thời gian trích khấu hao của các loại Tài sản cố định ...

64  · Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động …

Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ

2016-10-31 · *Tài sản cố định là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, tài sản được xây đúc bằng bê tông và bằng đất của các công trình trực tiếp phục vụ tưới nước, tiêu nước (như hồ, đập, kênh, mương); Máy bơm nước từ 8.000 m 3 …

Không trích khấu hao với tài sản nhà hỗn hợp để bán, cho ...

2016-10-23 · Loại 2: Máy móc, thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ.

Kế toán Khấu hao Tài sản cố định

2020-4-15 · 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết …

Kế toán doanh nghiệp lĩnh vực khai khoáng và những khó ...

2020-8-11 · Kế toán của doanh nghiệp lĩnh vực này chủ yếu thực hiện công tác liên quan đến việc quản lý hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép khai thác và công tác quản lý các máy móc thiết bị có giá trị lớn, tính khấu hao và phân bổ cao.

Khung trích khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2021

Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B - Máy

Cách tính & hạch toán khấu hao tài sản cố định 2021 mới nhất

2021-2-23 · 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết …

Hao mòn và khấu hao Máy móc, thiết bị.

4.2. Khấu hao Máy móc, thiết bị. Khấu hao máy móc, thiết bị là việc xác định bộ phận giá trị máy móc, thiết bị tương ứng với hao mòn được chuyển vào giá trị của sản phẩm được tính từ tiền bán sản phẩm hay từ doanh thu bán hàng và được tích luỹ lại trong

Khấu hao tài sản cố định là gì? Phương pháp tính khấu hao ...

2021-2-1 · Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình 3 15 Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 Máy móc, thiết bị ngành lọc hóa dầu 10 20 Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí 7 10

KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN ...

2016-12-8 · Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B – Máy

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định và cách hạch toán

Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B – Máy

Khung Thời Gian Trích Khấu Hao Các Loại Tài Sản Cố Định ...

2021-9-12 · 10. Máy móc, trang bị dùng trong số ngành phân phối da, in văn uống chống phẩm với văn uống hoá phẩm 7 15 11. Máy móc, thiết bị cần sử dụng trong nghề dệt 10 15 12. Máy móc, máy cần sử dụng trong nghề may mặc 5 10 13. Máy móc, thiết bị sử dụng 5

Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 …

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

2021-9-14 · 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hóa dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 22. Cần 10

Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định ...

2013-4-25 · khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B - Máy móc, thiết bị công

Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định (TSCĐ)

Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B – Máy 1.

Khấu hao là gì? Các phương pháp tính khấu hao?

2021-8-1 · Khấu hao là khái niệm phổ biến và cần thiết trong các hoạt động kinh tế. Để biết khấu hao là gì cũng như các phương pháp tính khấu hao, hãy theo dõi bài viết sau. Trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng, khấu hao có lẽ là một khái niệm đã quá đỗi

Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

2021-9-14 · khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B – Máy móc, thiết bị 7 15

4 Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán tài sản cố định có đáp án ...

Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán tài sản cố định 4: Bài 3: Có 1 tài liệu tại 1 Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 03/N hạch toán như sau. (đơn vị tính: đồng) Ngày 01/03: Nhập khẩu 1 máy móc thiết bị: Giá mua phải trả người bán 2.000 USD, tỷ ...